Scientific conferences

2022

Oblicza Romantyzmu”. Konferencja jubileuszowa z okazji 70-lecia Katedry Hungarystyki Uniwersytetu Warszawskiego. 30 listopada-1 grudnia 2022. Warszawa: UW

Paper: Współistnienie języków i kultur w państwie wielonarodowościowym.

2022

Studenckie sympozjum naukowe Szlakami przyjaźni… Spotkanie studentów polskich ośrodków hungarologicznych. Warszawa, 29 listopada 2022. Organizator: Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka w Warszawie.

2022

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Język – Polityka – Ideologia” 19-20.05.2022, Uniwersytet Gdański.

Paper: Język polityki na Węgrzech

2021

 „Dyskursy Wykluczenia. Teorie i Praktyki”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Instytut Przeciwdziałania Wykluczeniom. Toruń, 2-3 grudnia 2021

Paper: Dyskurs społeczny i językowy kryzysu migracyjnego na Węgrzech w 2015 r.

2020

International Conference: A different look at Trianon. Narrations, Memories, Contexts.

Poznań, UAM, 2020. October 8–9  .

Paper: Prawo węgierskiej mniejszości narodowej do języka i kultury w siedmiogrodzkich dokumentach i aktach prawnych

2019

Scientific session: Szlakami przyjaźni. Polacy i Węgrzy w 1939 roku.

Polsko – Węgierskie forum edukacyjne

(Warszawa, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka)

2017 Specialist Languages: Practice and Theory II, 14 September 2017, Rzeszów, University of Rzeszów.
Plenary speach: Tekst specjalistyczny jako obiekt analizy lingwistycznej w ujęciu teoretycznym i pragmatycznym.

International Conference on the occasion of the 25th anniversary of the Hungarian Philology at Adam Mickiewicz University in Poznań:  Teraźniejszość i przyszłość hungarologii. Poznań 30 November – 1 December 2017, Instytut Językoznawstwa UAM.

Paper: Wpływ dyskursu społeczno-kulturowego na tłumaczenie terminów prawnych w polsko-węgierskiej parze językowej

2016

 

Konferencja naukowa Polono-Hungarica 2016, Budapest, 12-13.05.2016 r., Katedra Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie.
Paper: Parametryzacja polskiej i węgierskiej terminologii prawnej.
  The Seventh International Conference on Language, Culture and Mind, Changsha, 01-04.06. 2016 r., Hunan University, China.
Paper (presented with Joanna Grzybek): The parametrical approach to determining cultural differences between legal terminology in East-Central Europe and China.
  The 11th Conference on Legal Translation, Court Interpreting and Comparative Legilinguistics and the 17th International Roundtable for the Semiotics of Law, Poznań, 23-26.06.2016, Instytut Językoznawstwa UAM.
Paper: Język prawny w tekstologii.
Participation in panel discussion: Międzynarodowy okrągły stół semiotyki prawa: język prawny, prawniczy i języki okołoprawne.
2015 Jezyki specjalistyczne”, Konferencja poświęcona małym językom i językom specjalistycznym, Poznań, 16.05.2015r., Instytut Językoznawstwa UAM.
  Paper: Spójność leksykalna tekstu prawnego w aspekcie porównawczym polsko-węgierskim.
  The 10th Conference on Translation, Interpreting and Comparative Legilinguistics, Poznań, 19-21.06.2015 r., Instytut Językoznawstwa UAM.
  Paper: Parametryzacja terminologii prawnej na przykładzie terminów z węgierskiego kodeksu cywilnego.
2014

 

Ogólnopolska konferencja naukowa „Polski język prawny – perspektywa europejska”, Warszawa, 07.05.2014 r., Uniwersytet Warszawski, Koło Naukowe “Lingua Iuris”.
Paper: Reformy w prawie i w języku prawnym na Węgrzech.
  The 9th Conference on Legal Translation, Court Interpreting and Comparative Legilinguistics, Poznań, 04-06.07.2014 r., Instytut Językoznawstwa UAM.
Paper: Nominalizacje w tekście prawnym na przykładzie polskiego i węgierskiego kodeksu cywilnego.
Konferencja naukowo-dydaktyczna „Spójność tekstu specjalistycznego”, Warszawa, 26.09.2014 r., Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej.
Paper: Parametryzacja i hierarchizacja jako narzędzie badania spójności tekstu w aspekcie intra- i interlingwalnym, na przykładzie tekstu prawnego.
2013 20-lecie Filologii Węgierskiej na UAM. Sympozjum naukowe, Poznań, 8-9.05.2013 r., Instytut Językoznawstwa UAM.
Panel discussion: Nauczanie językoznawstwa na zagranicznych filologiach węgierskich.
The 8th Conference on Translation, Interpreting and Comparative Legilinguistics, Poznań, 28-30.06.2013 r., Instytut Językoznawstwa UAM.
Paper: Problematyka precyzyjności wyrażeń w tłumaczeniu węgiersko-polskim.
Spójność tekstu specjalistycznego,Warszawa, 26.10.2013 r., Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej.
Paper: Interpretacja terminologii związanej z teorią tekstu w aspekcie spójności.
2012

 

Polski język prawny – media, społeczeństwo, edukacja, Warszawa, 20.04.2012 r., Uniwersytet Warszawski, Koło Naukowe Lingua Iuris.
Paper: Tekst prawny a nauka o tekście.
The 7th Conference on Translation, Interpreting and Comparative Legilinguistics, Poznań, 29.06-01.07.2012 r., Instytut Językoznawstwa UAM.
Paper no 1: Zagadnienia tekstologiczne w translacji.
Paper no. 2: The Function of Repetition in a Legal text Analysis.
Polak-Węgier dwa bratanki – literatura, język, historia, kultura. Konferencja jubileuszowa z okazji 60-lecia Katedry Hungarystyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 29-30.11.2012 r., Uniwersytet Warszawski.
Paper: Aspekty tekstologiczne w tłumaczeniu.
2011

 

Pomiędzy językami Europy Środkowo-Wschodniej. Konferencja międzynarodowa pod patronatem Funduszu Wyszechradzkiego, Poznań, 21-22.03.2011 r., Instytut Językoznawstwa UAM.
Paper: Wyzwania i możliwości dla tłumaczy „małych” języków Europy.
Magyar-lengyel kapcsolatok, kontrasztív nyelvészeti, irodalmi és kulturális kutatás. Kontakty polsko-węgierskie i badania porównawcze nad językiem, literaturą i kulturą. Sesja naukowa i warsztaty hungarologiczne, Poznań, 23-25.03.2011 r., Instytut Językoznawstwa UAM.
Paper: Magyar jogi nyelv tanítása. Célja, módszer, felhasználása. (Nauczanie węgierskiego języka prawnego. Cel, metoda, zastosowanie.)
The 6th Conference on Translation, Interpreting and Comparative Legilinguistics, Poznań, 30.06-2.07.2011 r., Instytut Językoznawstwa UAM.
Paper: Analiza tekstu na potrzeby przekładu polsko-węgierskiego.
2010

 

The 5th Conference on Translation, Interpreting and Comparative Legilinguistics, Poznań, 1-3.07. 2010 r., Instytut Językoznawstwa UAM.
Paper: Metody badania tekstu w tłumaczeniu na przykładzie języka węgierskiego.
Czas, Pamięć, Tradycja – historia, literatura, język, kultura, Warszawa, 25-26.11.2010 r., Katedra Hungarystyki Uniwersytetu Warszawskiego i Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.
Paper: Polskie i węgierskie teksty prasowe o tematyce kryminalnej w XVIII, XIX i na początku XX wieku jako przykład analizy tekstologicznej z uwzględnieniem aspektu historyczno-kulturowego.
2009

 

Język i kultura w badaniach i nauczaniu. Międzynarodowa konferencja z okazji jubileuszu 70. urodzin Profesora Ralfa-Petera Rittera, w 20. rocznicę założenia Katedry Filologii Węgierskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, w ramach obchodów Roku Języka Węgierskiego, Kraków, 19-20.05.2009 r., Uniwersytet Jagielloński.
Paper: Badania tekstowe w procesie tłumaczenia polskich i węgierskich tekstów paralelnych.
The 4th Conference on Translation, Interpreting and Comparative Legi-Linguistics, Poznań, 2-4.07. 2009 r., Instytut Językoznawstwa UAM.
Paper: The textual role of repetition in the translation of Polish and Hungarian legal texts.
2008

 

Quo vadis philologia temporum nostrorum? Korunk civilizációjának nyelvi képe. Feladatok és lehetőségek (Językowy obraz współczesnej cywilizacji. Zadania i możliwości), Budapeszt, 24-25.06.2008 r., Eötvös Loránd Tudományegyetem.
Paper: A magyar és a lengyel szaknyelvek egyes sajátosságai (Wybrane zagadnienia węgierskich i polskich języków specjalistycznych).
2007

 

Medius Currens II – Tłumacz jako pośrednik miedzy językami i kulturami a teoria, dydaktyka i praktyka przekładu, Toruń, 20-21.04.2007 r., Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu.
Paper presented with Aleksandra Matulewska: Wykładnia prawna a metodologia przekładu.
Wschód – Zachód. Słupsk, 31.05-1.06.2007 r., Akademia Pomorska w Słupsku.
Paper presented with Aleksandra Matulewska: Zmiany językowe we współczesnym polskim i węgierskim języku prawa uwarunkowane prawodawstwem unijnym.
2007 Annual Meeting, Berlin, 25-28.07.2007 r., Humboldt University.
Paper presented with Aleksandra Matulewska and Przemysław Wiatrowski: The Methods of Expressing Obligation in English, Hungarian and Polish Statutory Instruments. Comparative Analysis of Deontic Modality.
XVIth European Symposium on Language for Special Purposes (LSP), Specialised Language in Global Communication, Hamburg, 27-31.08.2007 r., University of Hamburg.
Paper presented with Aleksandra Matulewska and Przemysław Wiatrowski: The Methods of Expressing Obligation and Prohibition in English, Hungarian and Polish Statutory Instruments. Comparative Analysis of Deontic Modality.
XIII Konferencja Naukowo-Dydaktyczna 2007. Rola akademickich ośrodków nauczania języków obcych i języka polskiego w tworzeniu europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego, Wrocław, 21-23.09.2007 r., Politechnika Wrocławska.
Paper presented with Joanna Grzybek and Aleksandra Matulewska: Nauczanie kandydatów na tłumaczy przysięgłych – propozycja programu nauczania dostosowanego do polskiego rynku.
Międzynarodowa konferencja naukowa: Wspólne losy. Relacje polsko-węgierskie na przestrzeni dziejów, Opole, 6.11.2007 r. Organising Commitee: Prezydent Miasta Opola, Instytut Pamięci Narodowej, Uniwersytet Opolski i Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu.
Paper: Kardynał Józef Mindszenty wobec zagrożeń komunizmu na Węgrzech.
The 2nd Conference on Comparative Forensic Linguistics: Law, Language and Society, Poznań, 5-8.12.2007 r., Instytut Językoznawstwa UAM.
Paper: Wybrane zagadnienia leksykalne i gramatyczne w tłumaczeniu węgierskich tekstów prawnych.
Współczesny język prawny i prawniczy, Warszawa, 20.04.2007 r., Uniwersytet Warszawski, Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (without paper).
2006

 

The 1st International Conference on Comparative Forensic Linguistics: Law, Language and Society, Poznań, 27-29.09.2006 r., Instytut Językoznawstwa UAM.
Paper: Interpretation of Legal Texts by Translators. Imperative, Prohibitive and Empowering Clauses in Polish, Hungarian and English Legal Language.
Etnolingwistyka, czyli użycie języka w kontaktach kulturowych. Konferencja SKJ Remat, Poznań, 18-19.11.2006 r., Instytut Językoznawstwa UAM.
Paper: Wpływ kultury i rzeczywistości prawnej na węgierski język prawa.
2005

 

Kulturologiczne uwarunkowania w przekładzie tekstów specjalistycznych. Warszawa, Katedra Języków Specjalistycznych i Katedra Teorii Języków i Akwizycji Językowej Uniwersytetu Warszawskiego, 12-13.05.2005 r.
Paper presented with Aleksandra Matulewska: Uwarunkowania kulturowe w przekładzie terminologii związanej ze strukturami administracji publicznej w Polsce, na Węgrzech, w Wielkiej Brytanii i USA.