Books and papers

Books

Kaczmarek Karolina, 2017. Investigating Equivalents in Polish-Hungarian Translation. Contrastive Parametric Study of Legal Terminology, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Contact.

Karolina Kaczmarek, 2016. Gramatyka tekstu prawnego. Spójność komunikacyjna w polskim i węgierskim kodeksie cywilnym. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Kaczmarek Karolina. 2011. Lingua legis w aspekcie translatologicznym węgiersko-polskim i polsko-węgierskim. Legilingwistyka Porównawcza, tom 6/2011, pp. 230. Poznań: UAM, Instytut Językoznawstwa.

Kaczmarek Karolina, 2002. Prawda i Kłamstwo. Prymas Węgier Józef Mindszenty. Seria: Biblioteca Hungarica 3. Warszawa: Fronda, Poznań: Wydawnictwo WiS.

 

Parts of monographs

Kaczmarek, Karolina, 2016. Precyzowanie znaczeń na potrzeby translacji. Parametryzacja polskiej i węgierskiej terminologii prawnej. W: Dziewońska-Kiss Dorota, Janiec-Nyitrai Agnieszka, Ráduly Zsuzsanna 2016. Polono-Hungarica 2016. Irodalom-nyelvészet-történelem-kultúra. A 2016. május 12-én és 13-án tartott nemzetközi tudományos konferencia anyaga., s. 157-168.

Kaczmarek Karolina, 2015. Komunikatywność węgierskich i polskich tekstów prawnych i prawniczych. Nowy kodeks cywilny na Węgrzech w aspekcie spójności komunikacyjnej. In Dorota Kondratczyk, Adam Niewiadomski & Ewa Walewska (eds.), Język polskiego prawa: perspektywa europejska, pp. 55-64. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

Kaczmarek Karolina, 2013. Budowanie i interpretacja tekstu w ujęciu interdyscyplinarnym – retoryka, tekstologia, translatoryka. In Dorota Kondratczyk, Adam Niewiadomski & Ewa Walewska (eds.), Polski język prawny – media, społeczeństwo, edukacja, pp. 21-35. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

Kaczmarek Karolina, Joanna Grzybek & Aleksandra Matulewska, 2012. Deontic Modality in Legilinguistic Translation. In Paweł Grzegorczyk, Krzysztof Knoppek & Marcin Walasik (eds.), Proces cywilny. Nauka-Kodyfikacja-Praktyka, pp. 1263-1308. Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Kaczmarek Karolina, Aleksandra Matulewska & Przemysław Wiatrowski, 2012. Methods of Expressing Obligation and Prohibition in English, Hungarian and Polish Statutory Instruments in the Aspect of Translation: In Quest For Translation Equivalents. In Cristina Vertan & Walther v.Hahn (eds.), Multilingual Processing in Eastern and Southern EU Languages: Low-Resourced Technologies and Translation, pp. 27-39. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Kaczmarek Karolina, 2012. Szövegelemzés az idegennyelv- és fordítástanításában. In Ilona Koutny, Mária Dávid, Szabolcs Németh & Paweł Kornatowski (eds.), Magyar-lengyel kapcsolatok: kontrasztív nyelvészeti, irodalmi és kulturális kutatás. I. kötet – Tom I. Kontakty węgiersko-polskie: kontrastywne badania językoznawcze, literackie i kulturalne, pp. 172-180. Poznań: ProDruk.

Kaczmarek Karolina, 2011. A jogi és a nyelvi normáról a magyar és a lengyel nyelvben. In László Kálmán Nagy, Michał Németh & Szilárd Tátrai (eds.), Languages and Cultures in Research and Education, pp. 111-120. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kaczmarek Karolina, 2011. Polskie i węgierskie teksty prasowe o tematyce kryminalnej w XVIII, XIX i na początku XX wieku jako przykład analizy tekstologicznej z uwzględnieniem aspektu historyczno-kulturowego. In Bożenna Bojar (ed.), Czas, pamięć, tradycja. Materiały konferencji, pp. 271-282. Warszawa: Katedra Hungarystyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Kaczmarek Karolina, 2009. A “tilalmat” és “engedélyt” kifejező eszközök jogi szakszövegben a deontikus modalitás tükrében. In Vilmos Bárdosi (red.) Quo vadis philologia temporum nostrorum? Korunk civilizációjának nyelvi képe, pp. 173-188. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

Kaczmarek Karolina, 2009. Kardynał Józef Mindszenty wobec zagrożeń komunizmu na Węgrzech. In Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk i Dariusz Rogut (eds.), Przyjaźń z tysiącletnim rodowodem. Szkice z dziejów relacji polsko-węgierskich, pp. 163-177. Bełchatów: Związek Strzelecki “Strzelec”.

Kaczmarek Karolina i Aleksandra Matulewska, 2007. Zmiany językowe we współczesnym polskim i węgierskim języku prawa uwarunkowane prawodawstwem unijnym. In Galina Nefagina (red.), Wschód-Zachód. Dialog kultur, Język rosyjski i literatura w perspektywie kulturowej, vol. 1, pp. 269-274. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Kaczmarek Karolina, Joanna Grzybek i Aleksandra Matulewska, 2007. Nauczanie kandydatów na tłumaczy przysięgłych – propozycja programu nauczania w oparciu o analizę błędów translacyjnych. In Romualda Kuźmińska (ed.), Rola akademickich ośrodków nauczania języków obcych w tworzeniu europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego. Prace naukowe Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej no. 39, Seria: Konferencje, no. 6, pp. 74-84. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.

 

Papers in scientific journals

Kaczmarek Karolina, 2021. Autonomie terytorialne i kulturowe w Siedmiogrodzie. Dążenia i interpretacje. Historia Slavorum Occidentis 2021, nr 4 (31), s. 89-107

https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/hso/31/hso3105.pdf

Kaczmarek Karolina, 2021. Mniejszość narodowa czy narodowość? Współczesna polityka terminologiczna na Węgrzech jako odzwierciedlenie tysiącletniej tradycji państwa wielonarodowego i konsekwencja traktatu w Trianon. Socjolingwistyka XXXV, s. 195-211

https://socjolingwistyka.ijp.pan.pl/index.php/SOCJO/article/view/248/272

 

Kaczmarek Karolina, Aleksandra Matulewska & Przemysław Wiatrowski, 2016. The Methods of Expressing Obligation in English, Hungarian, and Polish Statutory Instruments: Comparative Analysis of Selected Aspects of Deontic Modality. Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae 61/1(2016), 1–30.

Kaczmarek, Karolina, 2016. Parametryzacja jako narzędzie badania ekwiwalencji terminologii prawnej. Analiza terminów prawa cywilnego dla polsko-węgierskiej pary językowej. Mariusz Górnicz, Małgorzata Kornacka (red.), Studi@ Naukowe. Spójność tekstu specjalistycznego (2). Warszawa 2016. Wydawnictwo Naukowe IKSI, s. 24-40,

Kaczmarek Karolina, 2014. Interpretacja terminologii związanej z teorią tekstu w aspekcie spójności (aspekt synchroniczny i diachroniczny w kształtowaniu się znaczeń na przykładzie terminów kohezja i koherencja). Studi@ Naukowe 23 (Spójność tekstu specjalistycznego, Małgorzata Kornacka ed.), 30-39.

Kaczmarek Karolina. 2013. Precyzja i niedookreśloność wyrażeń w przepisach prawnych na przykładzie języka polskiego i węgierskiego. Legilingwistyka Porównawcza (Comparative Legilinguistics) 13, 49-66.

Kaczmarek Karolina, 2010. Az utasítás kifejezőeszközei a jogi szakszövegben a deontikus modalitás tükrében. Filológia.hu. (A Magyar Tudományos Akadémia Modern Filológiai Társaságának online folyóirata) 4, 224-238.

Kaczmarek Karolina & Aleksandra Matulewska, 2010. Comparison of parallel texts of petitions in Polish-Hungarian and Polish-English translation. Across Languages and Cultures (A Multidisciplinary Journal for Translation and Interpreting Studies) 11, no. 1/June 2010, 67-81.

Kaczmarek Karolina, 2010. Relacje tekstowe jako system wspomagający proces tłumaczenia tekstów paralelnych na przykładzie polskiej i węgierskiej umowy sprzedaży. Legilingwistyka Porównawcza (Comparative Legilinguistics) 3, 47-56.

Kaczmarek Karolina. 2009. The textual role of repetition in the translation of Polish and Hungarian legal texts. Comparative Legilinguistics (International Journal for Legal Communication) 1, 88-106.

Kaczmarek Karolina & Aleksandra Matulewska, 2008. Wykładnia normy prawnej a metodologia przekładu. Rocznik Przekładoznawczy 3/4, 2007/2008, 79-92.

Kaczmarek Karolina. 2008. Badania tekstowe w procesie tłumaczenia polskich i węgierskich tekstów prawniczych na przykładzie umowy kupna-sprzedaży. Język, Komunikacja, Informacja 3, 9-20.

Kaczmarek Karolina, Aleksandra Matulewska & Przemysław Wiatrowski, 2008. Translacyjne aspekty wyrażania nakazu w polskich, angielskich i węgierskich aktach normatywnych. Scripta Neophilologica Posnaniensia 9, 163-184.

Kaczmarek Karolina, 2007. Komunikatywność języka prawnego w świetle tekstów prawnych i prawniczych w języku polskim, węgierskim i angielskim. Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae 52, numbers 1-2/April 2007, 173-180.

Kaczmarek Karolina & Aleksandra Matulewska, 2006. Legal Definitions in English, Hungarian and Polish Statutory Documents. Investigationes Linguisticae 13, 86-101.